ADATVÉDELEM

BEVEZETŐ

Kérjük, hogy az alábbiakat figyelmesen olvassa el, mert az itt található információkat a Heves Megyei Kézműves Nonprofit Kft, mint adatkezelő minden olyan esetben alkalmazza, amikor Ön az Heves Megyei Kézműves Nonprofit Kft weboldalán keresztül olyan szolgáltatást vesz igénybe, amelyhez a személyes adatainak megadása szükséges. A személyes adataik kezelése önkéntes hozzájáruláson, szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségen alapulnak. Amennyiben Ön a korábban igénybe vett szolgáltatást nem kívánja tovább igénybe venni, biztosítjuk a szolgáltatás igénybevétele megszüntetésének lehetőségét. Az Ön által szolgáltatott személyes adatokat kizárólag arra a célra használjuk, amelyre Ön azt szolgáltatta. A személyes adatait – a jogszabály, vagy jogerős bírósági, illetve hatósági határozat általi kötelezés esetét kivéve – harmadik személynek nem adjuk ki, azokat kizárólag a Heves Megyei Kézműves Nonprofit Kft-n belül kezeljük.

RÉSZLETEK

A TÁRSASÁG elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A TÁRSASÁG a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelés célja: a törvényi feladatok ellátása, kapcsolattartás, szolgáltatások nyújtása, mely adatokat harmadik fél részére a TÁRSASÁG nem ad ki, kizárólag az érintett hozzájárulása esetén.

Kezelt adatok köre: egyéni vállalkozó neve/cégnév, céges e-mail cím, Felhasználó által megadott egyéb adat. Amennyiben a szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja a TÁRSASÁG felhasználni, akkor erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetve lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az adatkezeléssel kapcsolatos fogalmak és jogok a TÁRSASÁG adatkezelési szabályzatában olvashatóak, a törvényi előírásoknak (az európai parlament és a tanács (eu) 2016/679 rendelete) megfelelően.

A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

A TÁRSASÁG adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségen alapulnak.

Amikor az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintett megadja, a TÁRSASÁG a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:

a) az adatkezelőnek és az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;

b) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

c) ha a személyes adatokat nem az érintettől szereztük meg: az érintett személyes adatok kategóriái;

d) adott esetben a személyes adatok címzettjeit, illetve a címzettek kategóriáit, ha van ilyen.

 

Az említett információk mellett az érintettet a következő kiegészítő információkról is tájékoztatjuk:

a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;

b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;

c) az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához van joga az érintettnek, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

 

 

e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

 

Az érintett tudomásul veszi, hogy a TÁRSASÁG rendezvényein fénykép- és videófelvételek készülhetnek, melyhez az érinett részvételével a TÁRSASÁG vélelmezi a hozzájárulását. Amennyiben az érintett résztvevő nem szeretne szerepelni a felvételeken, e tájékoztató végén található elérhetőségeken (’Ügyfélkapcsolat’ pont), illetve a rendezvény helyszínén jelen lévő TÁRSASÁG munkatársaknál jelezheti.

Ha egy esetlegesen bekövetkező adatvédelmi incidens a TÁRSASÁG rendszerén belül valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A TÁRSASÁG számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, valamint a vonatkozó szerverein találhatók meg.

A TÁRSASÁG a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhető;

 hitelessége és hitelesítése biztosított;

 változatlansága igazolható;

 a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

A TÁRSASÁG az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A TÁRSASÁG a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Tájékoztatjuk ugyanakkor az érintetteket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a TÁRSASÁG megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést.

A TÁRSASÁG adatfeldolgozót igénybe vehet, a törvényi előírásoknak megfelelően.

A TÁRSASÁG által kezelt adatokat elsődlegesen az illetékes belső munkatársaink jogosultak megismerni, azokat harmadik személyek részére nem adjuk át, kizárólag jogos érdekből (pl. adósságbehajtás), jogszabályi kötelezettségből, vagy ha ehhez a Felhasználó előzetesen kifejezett beleegyezését adta.

Általános tudnivalók

A személyes adatokat a jogszabályokkal összhangban, tisztességes módon kezeljük. A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmakat az Adatvédelmi Törvény rendelkezéseivel összhangban alkalmazzuk.

A Heves Megyei Kézműves Nonprofit Kft tiszteletben tartja és védi azok személyes adatait is, akik weboldalán keresztül kapcsolatba kerülnek vele. Az Heves Megyei Kézműves Nonprofit Kft által végzett adatkezelésre különösen az alábbi jogszabályok az irányadóak:

 

– Magyarország Alaptörvénye VI. cikkének (2) és (3) bekezdései (személyes adatok védelméhez fűződő jog)

– 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

– 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről

– 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről

– 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

– 2008. XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara komolyan veszi személyes adatainak védelmét.

Szolgáltatásainkat folyamatosan fejlesztjük, és ennek keretén belül frissítjük holnapunkat, ill. telepítünk új technológiákat, ami szükségessé teheti ezen adatvédelmi elvek módosítását. Ezért azt javasoljuk, hogy rendszeresen olvassa át adatvédelmi tájékoztatónkat.

Kik vagyunk

A weboldalunk címe: http://www.kamarahaz.com. Kiadója a Heves Megyei Kézműves Nonprofit Kft.

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

Média

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Kapcsolatfelvételi űrlapok

A honlapunkon jelenleg nem alkalmazunk kapcsolatfelvételi űrlapokat. Amennyiben erre a későbbiekben sor kerül, úgy a kapcsolati űrlapon beérkező adatokat ügyfél szolgálati okokból 3 naptári hónap ideig megőrizzük, de ezt az információt nem használjuk marketing célokra.

Sütik

Hozzászólás írása után a honlap a megadott nevet, e-mail és web címet sütiben eltárolja. A tárolás csak kényelmi célokat szolgál, hogy a következő hozzászóláskor ne kelljen automatikusan kitölteni. A sütik lejárati ideje 1 év.

Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Analitika

A Heves Megyei Kézműves Nonprofit Kft a honlapon a Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használhatja. A Google Analytics „sütiket” (cookies), a honlaplátogató számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, amelyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A sütik által generált, a honlap használatára vonatkozó információkat (a honlaplátogató IP-címét) a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja.

A Google nem kapcsolja össze a sütik által generált információkat más adatokkal – éppen ezért a hatályos adatvédelmi szabályozás alapján nem valósítja meg személyes adatok kezelését. A honlaplátogató böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasíthatja a sütik használatát.

A jelen weboldal használatával a honlaplátogató hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és célokra.

A Google a fenti információkat a honlap az Ön által történő használatának értékelésére, elemzésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportok összeállítására, valamint a honlapon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja.

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat

A  honlap látogatóiról a protokollfájlban rögzített adatokat csak abban az esetben adjuk tovább harmadik félnek, ha a törvények vagy bírói végzés arra kötelezi a Heves Megyei Kézműves Nonprofit Kft-t, ill. ha egy a honlap  internet infrastruktúráját érő támadással kapcsolatos büntetőeljárás vagy jogkövetés szükségessé teszi. Az adatok üzleti vagy nem üzleti célú továbbadása nem lehetséges.

Az információs anyagok és/vagy hírlevél rendelése során az Öntől beérkező személyes adatokat csak a Heves Megyei Kézműves Nonprofit Kft-n belül használjuk fel. Ezeket nem adjuk tovább harmadik félnek az Ön kifejezett belelegyezése nélkül.

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Hová továbbítjuk az adatokat

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

Kapcsolati adatok

HEVES MEGYEI KÉZMŰVES NONPROFIT KFT.

Cégjegyzékszám: 10-09-029064
Székhely: 3300 Eger Hadnagy u. 6.
Adószám: 18575022-2-10
Statisztikai számjel: 18575022-8559-572-10
Elektronikus elérhetősége: www.kamarahaz.com
E-mail: sandor.banfi@hkik.hu
Telefon: +36 20 33 26 787
Fax: nincs
Törvényes képviselők: Bánfi Sándor ügyvezető igazgató önállóan;

 

További információk

Más szolgáltatók honlapjaira vezető linkek

Honlapunk más szolgáltatók vagy partnerek honlapjaira vezető linkeket is tartalmaz. Nincs befolyásunk arra, hogy ezen szolgáltatók és partnerek betartják-e az adatvédelemre vonatkozó szabályokat, így a Heves Megyei Kézműves Nonprofit Kft az azokkal kapcsolatos bármilyen felelősségét kifejezetten kizárja.

 

Hogyan védjük a felhasználói személyes adatokat

A Heves Megyei Kézműves Nonprofit Kft belátása és lehetőségei szerint a felhasználók adatainak védelme érdekében megtett minden  intézkedést. Ezen intézkedések részben technikai jellegűek (titkosítás; olyan biztonsági intézkedéseket például mint a két faktoros bejelentkezés ) részben  olyan emberi intézkedések, mint az alkalmazottak adatkezelési képzése.

Az a természetes személy, aki a személyes adat alapján közvetlenül vagy közvetve azonosítható, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy az adatok harmadik fél részére történő továbbítását a a Heves Megyei Kézműves Nonprofit Kft feltüntetett elérhetőségein.

A a Heves Megyei Kézműves Nonprofit Kft a beérkezett, az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére az érkezésétől számított legkésőbb 30 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 5 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.

A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést a Heves Megyei Kézműves Nonprofit Kftt csak az Infotv. 15. § (5) bekezdésében meghatározott esetben számít fel.

A a Heves Megyei Kézműves Nonprofit Kftkérelmet csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében vagy a 19. §-ában meghatározott okokból utasít el, erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2) bekezdésében meghatározott tájékoztatással, írásban kerül sor.

A valóságnak nem megfelelő adatot az adatot kezelő szervezeti egység vezetője – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az Infotv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt az Infotv. 21. § (2) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az Infotv. 21. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.
A Heves Megyei Kézműves Nonprofit Kft az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. A aHeves Megyei Kézműves Nonprofit Kft mentesül azonban az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőség

Amennyiben a Heves Megyei Kézműves Nonprofit Kft az adatvédelmi elveinek nem megfelelően járna el, az érintettek jogorvoslattal élhetnek a következő törvények rendelkezései szerint: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, és az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről.

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslattal, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400
ax: +36 (1) 391-1410

 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://naih.hu

Milyen automatizált döntéshozatalt és/vagy profilalkotást végzünk a felhasználói adatokkal

A Heves  Megyei Kézműves Nonprofit Kft nem alkalmaz teljesen automatikus döntéshozatalt.

Egyéb

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Az adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a nyomozó hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a TÁRSASÁG-ot.

Jövőbeli módosításokkal kapcsolatos tájékoztatás

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját később egyoldalúan megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő a www.kamarahaz.com oldalon teszi közzé.

 

JOGI NYILATKOZAT

A honlapon megjelenített információkat, dokumentumokat, vagy más írott anyagokat a Heves Megyei Kézműves Nonprofit Kft kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé, azok nem minősülnek jognyilatkozatnak, hivatalos üzleti ajánlatnak, vagy más joghatást kiváltó kinyilatkoztatásnak. A Társaság fenntartja a jogot  hogy weboldalát bármikor egyoldalúan módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza, vagy megszüntesse. A Heves Megyei Kézműves Nonprofit Kft – ha jogszabály másként nem rendelkezik – nem vállal semmilyen természetű felelősséget a megjelenő weboldalai pontosságáért, megbízhatóságáért, aktualitásárért vagy tartalmára vonatkozóan. Nem garantálja továbbá, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.

A weboldal, illetve annak tartalma, vagy bármely részlete, továbbá a Heves Megyei Kézműves Nonprofit Kft teljes jel és jelzéskészlete, arculati elemei a szerzői jogvédelme alá esik. A Heves Megyei Kézműves Nonprofit Kft előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni.

Kép- és videófelvétel

Felhívjuk figyelmét, hogy rendezvényeink során kép- és videofelvétel készül, amelyen Ön is szerepelhet. Ezek közzétételre kerülhetnek a www.kamaraház.com és http://kamarahaz.business.site/ oldalon vagy a Heves Megyei Kézműves Nonprofit Kft által kezelt valamely Facebook oldalon (https://www.facebook.com/kamarahaz/ ) A nyilatkozat elfogadásával Ön lemond a felvételekhez kapcsolódó követelési jogairól, a felvétel készítőivel és jogos felhasználóival szemben.

Hatályos: 2018. május 25. napjától kezdődően